Wagner представник в Україні

Vasyl Masyuk
Lyudmyla Pshenytska-Chala