Prominfo finishing

Vasyl Masyuk
Lyudmyla Pshenytska-Chala